Tagalog

Humanap ng impormasyon at mga mapagkukunan sa wikang Tagalog mula sa Ministri para sa mga Etnikong Komunidad (Ministry for Ethnic Communities).

Sino kami Who we are

 • Tungkol sa amin | About us
  Ang Ministri para sa mga Etnikong Komunidad ang punong tagapayo ng pamahalaan tungkol sa etnikong pagkakaiba-iba at inklusyon sa lipunan ng New Zealan
  Alamin ang higit pa
 • Ang ating mga komunidad | Our communities
  Ang mga etnikong komunidad ng Aotearoa New Zealand ay isang grupong magkakaiba-iba, na kumakatawan sa mahigit 200 etnisidad at nagsasalita ng mahigit
  Alamin ang higit pa
 • Pondo | Funding
  Ang ECDF ay may makukuhang $4.2 milyon kada taon para sa mga proyekto ng komunidad. Ang mga ito ay angkop sa mga maistratehiyang prayoridad ng Ministr
  Alamin ang higit pa

Impormasyon at mga serbisyo ng pamahalaan Government information and services

 • Ang Bagyong Gabrielle at suporta sa pagbaha sa Auckland | Cyclone Gabrielle and Auckland flooding su
  Hanapin ang impormasyon tungkol sa makukuhang suporta para sa mga taong naapektuhan ng matitinding panahon na nangyari kamakailan.
  Alamin ang higit pa
 • Suporta sa wika kapag tumatawag sa mga serbisyo ng pamahalaan | Language support when calling govern
  Kung tumatawag ka sa isang ahensya ng pamahalaan at kailangan mo ng tulong sa wika, humiling ka ng interpreter. Alamin ang higit pa tungkol sa serbisy
  Alamin ang higit pa
 • Impormasyon mula sa ibang mga ahensya ng pamahalaan | Information from other government agencies
  Humanap ng pangunahing impormasyon na nakasalin sa wika mula sa ibang mga ahensya ng pamahalaan, kabilang ang impormasyon tungkol sa mga serbisyong pa
  Alamin ang higit pa

Mga video Videos

 • Magkaka-emerhensya anumang oras, saanman | Emergencies can happen anytime, anywhere
  Ang Ministry for Ethnic Communities at ang National Emergency Management Agency ay nagtulungan upang lumikha ng seryeng ito ng mga video, para alam ng komunidad ang dapat gawin upang maghanda para sa iba't ibang mga sakuna at emerhensya, at paano tutugon
  Panoorin dito ang mga video
 • Mga video na pangkalusugan para sa mga etnikong komunidad | Health videos for ethnic communities
  Saklaw sa mga hanay ng paksa sa aming mga animated na video sa kalusugan ang Tigdas, Beke at Rubella, kalusugang pangkaisipan, diyabetis at sakit sa puso.
  Panoorin dito ang mga video
 • Ang Ethnic Communities Development Fund | Ethnic Communities Development Fund
  Panoorin ang video na ito kung paano ang pag-aplay para sa pondo.
  Alamin ang higit pa
Posters

Mga poster at mapagkukunan Posters and resources

Maghanap at mag-download ng mga poster at mapagkukunan sa wikang Tagalog na nilikha ng Ministri para sa mga Etnikong Komunidad.

Last modified: