Tiếng Việt Vietnamese

Tìm thông tin và tư liệu từ Bộ các Cộng đồng Sắc tộc bằng tiếng Việt.

Chúng tôi là ai Who we are

 • Về chúng tôi | About us
  Bộ các Cộng đồng Sắc tộc là cơ quan cố vấn chính của chính phủ về đa dạng sắc tộc và hòa nhập vào xã hội New Zealand.
  Tìm hiểu thêm
 • Các cộng đồng của chúng ta | Our communities
  Các cộng đồng sắc tộc ở Aotearoa New Zealand là một tập hợp vô cùng đa dạng, đại diện cho hơn 200 sắc tộc và nói hơn 160 ngôn ngữ.
  Tìm hiểu thêm
 • Kinh phí | Funding
  Quỹ ECDF có 4,2 triệu đô la mỗi năm dành cho các dự án cộng đồng. Các dự án phải phù hợp với các ưu tiên chiến lược của Bộ để hỗ trợ các cộng đồng sắc
  Tìm hiểu thêm

Thông tin và dịch vụ của chính phủ Government information and services

 • Hỗ trợ sau cơn bão Gabrielle và lũ lụt ở Auckland | Cyclone Gabrielle and Auckland flooding support
  Tìm thông tin về các hỗ trợ có sẵn cho người bị ảnh hưởng bởi các sự kiện thời tiết khắc nghiệt gần đây.
  Tìm hiểu thêm
 • Hỗ trợ ngôn ngữ khi liên hệ các cơ quan chính phủ | Language support when calling government service
  Nếu bạn liên hệ các cơ quan chính phủ và cần được hỗ trợ ngôn ngữ, hãy yêu cầu thông dịch viên. Tìm hiểu thêm về dịch vụ này và tải xuống các tờ rơi đ
  Tìm hiểu thêm

Video Videos

 • Các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra mọi lúc, mọi nơi | Emergencies can happen anytime, anywhere
  Bộ các Cộng đồng Sắc tộc và Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Quốc gia đã làm việc cùng nhau để tạo ra chuỗi video này, giúp cho các cộng đồng của chúng ta biết phải làm gì để chuẩn bị cho các thảm họa và tình huống khẩn cấp khác nhau, và cách ứng phó khi chúng xả
  Tìm hiểu thêm
 • Video sức khỏe cho các cộng đồng sắc tộc | Health videos for ethnic communities
  Tìm hiểu thêm về Sởi, Quai bị và Rubella.
  Tìm hiểu thêm
 • Quỹ Phát triển các Cộng đồng Sắc tộc | Ethnic Communities Development Fund
  Xem video này để biết cách nộp đơn xin kinh phí.
  Tìm hiểu thêm
Posters

Áp phích và tư liệu Posters and resources

Tìm và tải xuống các áp phích và tư liệu bằng tiếng Việt do Bộ các Cộng đồng Sắc tộc soạn ra.

Last modified: