Magkaka-emerhensya anumang oras, saanman Emergencies can happen anytime, anywhere

Ang Ministry for Ethnic Communities at ang National Emergency Management Agency ay nagtulungan upang lumikha ng seryeng ito ng mga video, para alam ng komunidad ang dapat gawin upang maghanda para sa iba't ibang mga sakuna at emerhensya, at paano tutugon kung mangyari ang mga ito.

Mga video Videos

 • Paggawa ng planong pang-emerhensya | How to make an emergency plan
  Ipapaliwanag sa video na ito ang paggawa ng planong pang-emerhensya.
  Panoorin ang videong ito
 • Ang kailangan mo sa isang emerhensya | What you will need in an emergency
  Ipapaliwanag sa video na ito ang kailangan mo sa isang emerhensya.
  Panoorin ang videong ito
 • Ang dapat gawin kung may lindol | What to do in an earthquake
  Ipapaliwanag sa video na ito ang dapat gawin kung may lindol.
  Panoorin ang videong ito
 • Ang dapat gawin kung may tsunami | What to do in a tsunami
  Ipapaliwanag sa video na ito ang dapat gawin kung may tsunami.
  Panoorin ang videong ito
 • Ang dapat gawin kung may baha | What to do in a flood
  Ipapaliwanag sa video na ito ang dapat gawin kung may baha.
  Panoorin ang videong ito
 • Ang dapat gawin kung may bagyo | What to do in a storm
  Ipapaliwanag sa video na ito ang dapat gawin kung may bagyo.
  Panoorin ang videong ito
 • Ang dapat gawin kung may sunog | What to do in a fire
  Ipapaliwanag sa video na ito ang dapat gawin kung may sunog.
  Panoorin ang videong ito
 • Ang dapat gawin kung may aktibidad ng bulkan | What to do during volcanic activity
  Ipapaliwanag sa video na ito ang dapat gawin kung may aktibidad ng bulkan.
  Panoorin ang videong ito

Template ng planong pang-emerhensya ng sambahayan | Household emergency plan template

Ang planong pang-emerhensya ng sambahayan ay ipinapaalam sa lahat ng nasa inyong sambahayan kung ano ang dapat gawin sa isang emerhensya at paano maghahanda. Ang pagkakaroon ng plano ay ginagawang mas hindi nakaka-stress ang aktwal na mga sitwasyong pang-emerhensya.

Gumawa ng plano kasama ang iyong pamilya upang makaraos sa isang emerhensya. Isipin ang mga bagay na kailangan ninyo araw-araw at planuhin ang inyong gagawin kung wala kayo ng mga ito.

Get Ready website Tagalog

Alamin ang higit pa Find out more

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa paghahanda at pagtugon sa mga emerhensya, pumunta sa www.getready.govt.nz

Last modified: