ਪੰਜਾਬੀ Punjabi

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਲੱਭੋ।

ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ Who we are

 • ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ | About us
  ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ।
  ਹੋਰ ਪਤਾ ਕਰੋ
 • ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ | Our communities
  Aotearoa ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸਮੂਹ ਹਨ, ਜੋ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 160 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।
  ਹੋਰ ਪਤਾ ਕਰੋ
 • ਫੰਡਿੰਗ | Funding
  ECDF ਕੋਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ $4.2 ਮਿਲੀਅਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ, ਅ
  ਹੋਰ ਪਤਾ ਕਰੋ

ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ Government information and services

 • ਚੱਕਰਵਾਤ ਗੈਬਰੀਏਲ ਅਤੇ ਆਕਲੈਂਡ ਹੜ੍ਹ ਸਹਾਇਤਾ | Cyclone Gabrielle and Auckland flooding support
  ਹਾਲੀਆ ਗੰਭੀਰ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭੋ।
  ਹੋਰ ਪਤਾ ਕਰੋ
 • ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ | Language support when calling government services
  ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰ
  ਹੋਰ ਪਤਾ ਕਰੋ
 • ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ | Information from other government agencies
  ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ।
  ਹੋਰ ਪਤਾ ਕਰੋ

ਵੀਡੀਓਜ਼ Videos

 • ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ | Emergencies can happen anytime, anywhere
  ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਇਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਫ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ
  ਹੋਰ ਪਤਾ ਕਰੋ
 • ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵੀਡੀਓ | Health videos for ethnic communities
  ਸਾਡੇ ਐਨੀਮੇਟਿਡ ਹੈਲਥ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਸਰਾ, ਕੰਨ ਪੇੜੇ ਅਤੇ ਰੁਬੈਲਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
  ਹੋਰ ਪਤਾ ਕਰੋ
 • ਏਥਨਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ | Ethnic Communities Development Fund
  ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ।
  ਹੋਰ ਪਤਾ ਕਰੋ
Posters

ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੋਤ Posters and resources

ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।

Last modified: