ភាសាខ្មែរ Khmer

ស្វែងរកព័ត៌មាន និងធនធាន ពី ក្រសួងការងារសហគមន៍ជនភាគតិច ភាសាខ្មែរ ។

យើងជានរណា Who we are

 • អំពីយើង | About us
  ក្រសួងសហគមន៍ជនជាតិគឺជាប្រមុខទីប្រឹក្សារបស់រដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកផ្នែកភាពចម្រុះ និងបរិយាបន្នរបស់ជនជាតិនៅប្រទេសណូវែលហ្សេឡង់ដ៏។
  ស្វែងយល់បន្ថែម
 • សហគមន៍របស់យើង | Our communities
  សហគមន៍ជនជាតិនៅ Aotearoa ណូវែលហ្សេឡង់ដ៏ គឺជាក្រុមជនជាតិចម្រុះដ៏អស្ចារ្យដែល តំណាងឱ្យជាង 200 ជនជាតិ និងនិយាយជាង 160 ភាសា។
  ស្វែងយល់បន្ថែម
 • ការផ្តល់មូលនិធិ | Funding
  ECDF (មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ជនជាតិ) មានមូលនិធិចំនួន 4,2 លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ សម្រាប់គម្រោងសហគមន៍នានា។ គម្រោងទាំងនេះគួរតែស្របទៅតាមអាទិភាពយុទ្ធសាស្ត្
  ស្វែងយល់បន្ថែម

ព័ត៌មាន និងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាល Government information and services

 • ជំនួយក្នុងគ្រាមានព្យុះស៊ីក្លូនហ្គាព្រីល និង ទឹកជំនន់នៅក្រុងអូកឡែនដ៍ | Cyclone Gabrielle and Auckland
  សូមស្វែងរកព័ត៌មានស្តីពីជំនួយដែលមានសម្រាប់ជនរងផលប៉ះពាល់ដោយព្រឹត្តិការណ៍ អាកាសធាតុកាចសាហាវថ្មីៗនេះ។
  ស្វែងយល់បន្ថែម
 • ជំនួយផ្នែកភាសា នៅពេលហៅទូរស័ព្ទ ជួបជាមួយសេវារដ្ឋាភិបាល | Language support when calling government ser
  ប្រសិនបើអ្នកកំពុងហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់ភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាល ហើយអ្នកត្រូវការជំនួយផ្នែកភាសា អ្នកអាចស្នើសុំអ្នកបកប្រែភាសាផ្ទាល់មាត់ ។ សូមស្វែងយល់បន្ថែម អំពីសេវា
  ស្វែងយល់បន្ថែម

វីដេអូ Videos

 • គ្រោះអាសន្នអាចកើតឡើងបានគ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែង។ | Emergencies can happen anytime, anywhere
  ក្រសួងសហគមន៍ជនជាតិនិងទីភ្នាក់ងារជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះអាសន្ន បានធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីផលិតវីដេអូជាស៊េរីនេះឡើង ដើម្បីឱ្យសហគមន៍របស់យើងដឹងពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើ ដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់គ្រោះមហន្តរាយ និងគ្រោះអាសន្នផ្សេងៗ និងវិធីឆ្លើយតបនៅពេលមានហេតុការណ៍នោះកើតឡើង។
  ស្វែងយល់បន្ថែម
 • វីដេអូសុខភាពសម្រាប់សហគមន៍ជនជាតិភាគតិច | Health videos for ethnic communities
  ស្វែងយល់បន្ថែមទៀត អំពីជំងឺកញ្ជ្រឹល ស្រឡទែន និងស្អូច
  ស្វែងយល់បន្ថែម
 • មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ជនជាតិ | Ethnic Communities Development Fund
  សូមមើលវីដេអូនេះស្តីពីរបៀបដាក់ពាក្យសុំមូលនិធិ។
  ស្វែងយល់បន្ថែម
Posters

រូបភាពផ្ទាំងធំ និងធនធាន Posters and resources

ស្វែងរក និងទាញយករូបភាពផ្ទាំងធំ និងធនធានជាភាសា ភាសាខ្មែរ ដែលបង្កើតឡើងដោយក្រសួងការងារសហគមន៍ជនភាគតិច