គ្រោះអាសន្នអាចកើតឡើងបានគ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែង។ Emergencies can happen anytime, anywhere

ក្រសួងសហគមន៍ជនជាតិនិងទីភ្នាក់ងារជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះអាសន្ន បានធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីផលិតវីដេអូជាស៊េរីនេះឡើង ដើម្បីឱ្យសហគមន៍របស់យើងដឹងពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើ ដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់គ្រោះមហន្តរាយ និងគ្រោះអាសន្នផ្សេងៗ និងវិធីឆ្លើយតបនៅពេលមានហេតុការណ៍នោះកើតឡើង។

វីដេអូ Videos

 • របៀបរៀបចំផែនការក្នុងពេលមានគ្រោះអាសន្ន | How to make an emergency plan
  វីដេអូនេះនឹងពន្យល់អំពីរបៀបរៀបចំផែនការក្នុងពេលមានគ្រោះអាសន្ន។
  មើលវីដេអូនេះ
 • អ្វីដែលអ្នកនឹងត្រូវការក្នុងពេលមានគ្រោះអាសន្ន | What you'll need in an emergency
  វីដេអូនេះនឹងពន្យល់អំពីអ្វីដែលអ្នកត្រូវការក្នុងពេលមានគ្រោះអាសន្ន
  មើលវីដេអូនេះ
 • អ្វីដែលត្រូវធ្វើនៅពេលមានរញ្ជួយផែនដី | What to do in an earthquake
  វីដេអូនេះនឹងពន្យល់អំពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើនៅពេលមានរញ្ជួយផែនដី។
  មើលវីដេអូនេះ
 • អ្វីដែលត្រូវធ្វើនៅពេលមានរលកយក្សស៊ូណាមិ | What to do in a tsunami
  វីដេអូនេះនឹងពន្យល់អំពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើនៅពេលមានរលកយក្សស៊ូណាមិ។
  មើលវីដេអូនេះ
 • អ្វីដែលត្រូវធ្វើនៅពេលមានទឹកជំនន់ | What to do in a flood
  វីដេអូនេះនឹងពន្យល់អំពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើនៅពេលមានទឹកជំនន់។
  មើលវីដេអូនេះ
 • អ្វីដែលត្រូវធ្វើនៅពេលមានខ្យល់ព្យុះ | What to do in a storm
  វីដេអូនេះនឹងពន្យល់អំពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើនៅពេលមានខ្យល់ព្យុះ។
  មើលវីដេអូនេះ
 • អ្វីដែលត្រូវធ្វើនៅពេលមានអគ្គីភ័យ | What to do in a fire
  វីដេអូនេះនឹងពន្យល់អំពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើនៅពេលមានអគ្គីភ័យ។
  មើលវីដេអូនេះ
 • អ្វីដែលត្រូវធ្វើអំឡុងពេលមានបន្ទុះភ្នំភ្លើង | What to do during volcanic activity
  វីដេអូនេះនឹងពន្យល់អំពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើអំឡុងពេលមានបន្ទុះភ្នំភ្លើង។
  មើលវីដេអូនេះ

គំរូផែនការក្នុងគ្រួសារ សម្រាប់ទប់ទល់ជាមួយគ្រោះអាសន្ន | Household emergency plan template

ផែនការក្នុងគ្រួសារ សម្រាប់ទប់ទល់គ្រោះអាសន្ន ជួយឱ្យអ្នកគ្រប់គ្នានៅក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នក ដឹងពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើនៅពេលមានហេតុការណ៍អាសន្ន និងរបៀបត្រៀមខ្លួន សម្រាប់ទប់ទល់នឹងហេតុការណ៍អាសន្ន ។ ការមានផែនការសម្រាប់ទប់ទល់នឹងហេតុការណ៍អាសន្ន ជួយធ្វើឱ្យហេតុការណ៍អាសន្ន ជាក់ស្តែង មិនសូវតានតឹង ។

រៀបចំផែនការជាមួយគ្រួសាររបស់អ្នក ដើម្បីឆ្លងផុតគ្រោះអាសន្ន ។ គិតអំពីរបស់របរដែលអ្នកត្រូវការរៀងរាល់ថ្ងៃ ហើយរកដំណោះស្រាយថាតើអ្នកនឹងធ្វើដូចម្តេច បើអ្នកមិនមានរបស់របរទាំងនោះទេ ។

Get Ready website English

ស្វែងយល់បន្ថែម Find out more

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់និងការឆ្លើយតបនឹងគ្រោះអាសន្នសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.getready.govt.nz

Last modified: