វីដេអូ Videos

យើងបានបង្កើតវីដេអូស្តីពីប្រធានបទជាច្រើនដើម្បីគាំទ្រសហគមន៍របស់យើង។
  • វីដេអូសុខភាពសម្រាប់សហគមន៍ជនជាតិភាគតិច | Health videos for ethnic communities
    ស្វែងយល់បន្ថែមទៀត អំពីជំងឺកញ្ជ្រឹល ស្រឡទែន និងស្អូច
    ស្វែងយល់បន្ថែម
  • គ្រោះអាសន្នអាចកើតឡើងបានគ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែង។ | Emergencies can happen anytime, anywhere
    ក្រសួងសហគមន៍ជនជាតិនិងទីភ្នាក់ងារជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះអាសន្ន បានធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីផលិតវីដេអូជាស៊េរីនេះឡើង ដើម្បីឱ្យសហគមន៍របស់យើងដឹងពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើ ដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់គ្រោះមហន្តរាយ និងគ្រោះអាសន្នផ្សេងៗ និងវិធីឆ្លើយតបនៅពេលមានហេតុការណ៍នោះកើតឡើង។
    ស្វែងយល់បន្ថែម

Last modified: