វីដេអូសុខភាពសម្រាប់សហគមន៍ជនជាតិភាគតិច Health videos for ethnic communities

ស្វែងយល់បន្ថែមទៀត អំពីជំងឺកញ្ជ្រឹល ស្រឡទែន និងស្អូច

កញ្ជ្រឹល ស្រឡទែន និងស្អូច Measles, Mumps and Rubella

  • តើអ្វីជាជំងឺកញ្ជ្រឹល? | What is measles?
    កញ្ជ្រឹលគឺជាជំងឺបណ្តាលពីវីរុស ដែលអាចបណ្តាលឱ្យឈឺធ្ងន់ធ្ងរ ។ ស្វែងយល់អំពីរោគសញ្ញា និងអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើ ប្រសិនបើអ្នកកើតកញ្ជ្រឹល ។
  • ការការពារខ្លួនអ្នកពីជំងឺកញ្ជ្រឹល | Protecting yourself against measles
    ការការពារដ៏ល្អបំផុតរបស់អ្នកប្រឆាំងនឹងជំងឺកញ្ជ្រឹល គឺការចាក់ថ្នាំបង្ការ ។ ស្វែងយល់អំពីការចាក់ថ្នាំបង្ការ MMR រួមទាំងរបៀបរបរ ពេលណា និងទីកន្លែងដែលផ្តល់ថ
  • ពត៌មានមិនពិត | Misinformation
    ព័ត៌មាន​មិន​ពិត​ត្រូវ​បាន​ផ្សព្វផ្សាយ​យ៉ាង​ងាយ​ស្រួល ហើយ​អាច​បង្ក​គ្រោះ​ថ្នាក់​ប្រសិន​បើ​មនុស្សយើងមិន​អាច​ដឹង​បានថា​តើ​ព័ត៌មាននេះ​ត្រូវ​បាន​ផ្ទៀងផ្ទាត

Last modified: