សហគមន៍របស់យើង Our communities

សហគមន៍ជនជាតិនៅ Aotearoa ណូវែលហ្សេឡង់ដ៏ គឺជាក្រុមជនជាតិចម្រុះដ៏អស្ចារ្យដែល តំណាងឱ្យជាង 200 ជនជាតិ និងនិយាយជាង 160 ភាសា។

សហគមន៍ជនជាតិរួមមានអ្នកណាដែលមានអត្តសញ្ញាណដូចជា៖

  • ជនជាតិអាហ្វ្រិក
  • ជនជាតិអាស៊ី
  • ជនជាតិអឺរ៉ុប
  • ជនជាតិអាមេរិកឡាទីន
  • ជនជាតិមជ្ឈិមបូព៌ា។

នេះរាប់បញ្ចូលទាំងអតីតជនភៀសខ្លួន អ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោន អ្នកចំណាកស្រុកថ្មី និងបណ្តោះអាសន្ន អ្នកតាំងលំនៅរយៈពេលយូរ និងជនជាតិណូវែលហ្សេឡង់ដ៏ជាច្រើន ជំនាន់។

សូមស្វែងយល់អំពីសហគមន៍ជនជាតិនានារបស់ប្រទេសណូវែលហ្សេឡង់ដ៏

សូមស្វែងរកអង្គការសហគមន៍នានា

Last modified: