រូបភាពផ្ទាំងធំ និងធនធាន Posters and resources

ស្វែងរក និងទាញយករូបភាពផ្ទាំងធំ និងធនធានជាភាសា ភាសាខ្មែរ ដែលបង្កើតឡើងដោយក្រសួងការងារសហគមន៍ជនភាគតិច

ជំនួយផ្នែកភាសា នៅពេលហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់សេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាល | Language support when calling government services

ស្វែងរកព័ត៌មាន និងធនធាន ពី ក្រសួងការងារសហគមន៍ជនភាគតិច ភាសាខ្មែរ ។

ជំនួយផ្នែកភាសា នៅពេលហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់សេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាល | Language support when calling government services

ចូរស្នើសុំរកអ្នកបកប្រែ | Ask for an interpreter

Last modified: