Mga video na pangkalusugan para sa mga etnikong komunidad Health videos for ethnic communities

Saklaw sa mga hanay ng paksa sa aming mga animated na video sa kalusugan ang Tigdas, Beke at Rubella, kalusugang pangkaisipan, diyabetis at sakit sa puso.

Tigdas, Beke at Rubella Measles, Mumps and Rubella

 • Ano ang tigdas? | What is measles?
  Ang tigdas ay sakit na sanhi ng virus na maaaring magdulot ng malubhang karamdaman. Alamin ang tungkol sa mga sintomas at kung ano ang dapat gawin kun
 • Pagprotekta ng iyong sarili laban sa tigdas | Protecting yourself against measles
  Ang iyong pinakamahusay na proteksyon laban sa tigdas ay ang magpabakuna. Alamin ang tungkol sa bakunang MMR, maging kung paano, kailan at saan magpap
 • Maling impormasyon | Misinformation
  Ang maling impormasyon ay madaling kumalat at maaaring makapinsala kung ang mga tao ay hindi malalaman kung ito ay beripikado o hindi. Magdahan-dahan

Sakit sa puso at diyabetis Heart disease and diabetes

 • Diyabetis | Diabetes
  Ang diyabetis ay isang kalagayang pangkalusugan na kung hindi makokontrol, ay maaaring magresulta sa malaking pinsala sa maraming bahagi ng iyong kata
 • Sakit sa puso | Heart disease
  Ang coronary na sakit sa puso ay isa sa mga pangunahing sanhi ng pagkamatay sa Aotearoa New Zealand.

Pangkalahatang impormasyon sa kalusugan General health information

 • Ang COVID-19 hanggang sa ngayon at ang mga aral na natutunan | COVID-19 lessons learned so far
  Nagkaroon ng malaking epekto ang COVID-19 sa mga buhay sa Aotearoa New Zealand, at nagharap ng bukod-tanging mga hamon para sa mga etnikong komunidad.
 • Kalusugang pangkaisipan | Mental health
  Sa video na ito, magbabahagi kami ng impormasyon tungkol sa mga suportang serbisyo para sa Kalusugang Pangkaisipan sa Aotearoa New Zealand.
 • Kalusugan ng mga kalalakihan | Men's health
  Sa video na ito, magbabahagi kami ng impormasyong pangkalusugan tungkol sa prostate cancer.
 • Kalusugan ng mga kababaihan | Women's health
  Sa video na ito, magbabahagi kami ng impormasyong pangkalusugan para sa mga Kababaihan tungkol sa kanser sa suso at pagsusuri para sa kanser sa matris
 • Mga matatanda | Older person's health
  Sa video na ito, magbabahagi kami ng pangkalahatang impormasyong pangkalusugan para sa mga matatanda.
 • Kalusugan ng mga kabataan | Youth health
  Sa video na ito, magbabahagi kami ng impormasyon para sa mga kabataan kung paano ka makikipag-ugnayan sa mga serbisyo ng kalusugang pangkaisipan.
 • Gamot laban sa virus | Anti-viral medication
  Sa video na ito, magbabahagi kami ng pangkalahatang impormasyon tungkol sa mga gamot na laban sa virus ng COVID-19.
 • Mga imyunisasyon | Immunisations
  Sa video na ito, magbabahagi kami ng impormasyon tungkol sa mga bakuna na makukuha sa Aotearoa New Zealand.
 • Kalusugan ng mga bata | Children's health
  Sa video na ito, magbabahagi kami ng pangkalahatang impormasyon tungkol sa Pangangalagang Pangkalusu

Last modified: