Impormasyon mula sa ibang mga ahensya ng pamahalaan Information from other government agencies

Humanap ng pangunahing impormasyon na nakasalin sa wika mula sa ibang mga ahensya ng pamahalaan, kabilang ang impormasyon tungkol sa mga serbisyong pangkalusugan at ang dapat gawin kung may emerhensya.

Get Ready

National Emergency Management Agency (NEMA)

Ang emerhensya ay maaaring mangyari sa anumang oras, saanman. Maaari kang magsagawa ng mga hakbang upang maging handa.

Alamin ang higit pa