ਪੰਜਾਬੀ Punjabi

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਲੱਭੋ।

 • ਚੱਕਰਵਾਤ ਗੈਬਰੀਏਲ ਅਤੇ ਆਕਲੈਂਡ ਹੜ੍ਹ ਸਹਾਇਤਾ
  ਹਾਲੀਆ ਗੰਭੀਰ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭੋ।
  ਹੋਰ ਪਤਾ ਕਰੋ
 • ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵੀਡੀਓ
  ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਐਨੀਮੇਟਿਡ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਟੀਕਾਕਰਨ, ਐਂਟੀ-ਵਾਇਰਲ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਸਿ
  ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ
 • ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ
  ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰ
  ਹੋਰ ਪਤਾ ਕਰੋ

 • ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ
  ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ।
  ਹੋਰ ਪਤਾ ਕਰੋ
 • ਏਥਨਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ
  ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  ਹੋਰ ਪਤਾ ਕਰੋ
 • ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੋਤ
  ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
  ਹੋਰ ਪਤਾ ਕਰੋ

Last modified: