ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ Information from other government agencies

ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ।

Get Ready 

National Emergency Management Agency (NEMA)

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਹੋਰ ਪਤਾ ਕਰੋ