ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ Emergencies can happen anytime, anywhere

ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਇਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਫ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓਜ਼ Videos

 • ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ | How to make an emergency plan
  ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
  ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | What you will need in an emergency
  ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ
 • ਭੂਚਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ | What to do in an earthquake
  ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
  ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ
 • ਸੁਨਾਮੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ | What to do in a tsunami
  ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨਾਮੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
  ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ
 • ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ | What to do in a flood
  ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
  ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ
 • ਤੂਫਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ | What to do in a storm
  ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂਫ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
  ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ
 • ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ | What to do in a fire
  ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
  ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ
 • ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ | What to do during volcanic activity
  ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ

ਘਰੇਲੂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾ ਟੈਮਪਲੇਟ | Household emergency plan template

ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਅਸਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ।

Get Ready website Punjabi

ਹੋਰ ਪਤਾ ਕਰੋ Find out more

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਣ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.getready.govt.nz 'ਤੇ ਜਾਓ

Last modified: