ਫੰਡਿੰਗ Funding

ECDF ਕੋਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ $4.2 ਮਿਲੀਅਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ, ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਏਥਨਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ

ਕੌਣ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੂਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਕੋਈ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਹੈ)। ਅਸੀਂ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਇਵੈਂਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ।

ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ (ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਟਿਡ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਸਮੇਤ) $10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮੂਹ $10,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ।

 

ਫੰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ

ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਫੰਡ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਰਜੀਹਾਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂਵਾਂਗ ਹੀ ਹਨ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ

ECDF ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ

Last modified: