ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ About us

ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

 

ਸਾਡਾ ਕੰਮ

ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:

 • ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
 • ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
 • ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ।

 

ਸਾਡੇ ਮੁੱਲ

 • Manaakitanga – ਦਿਆਲੁ
 • Whakakotahitanga – ਸੰਮਲਿਤ
 • Whakamanawanui – ਦਲੇਰ
 • Ngākau Pono – ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ।

 

ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ

ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਲਈ।

ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ Kia Toipoto (ਪੇਅ ਗੈਪ) ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਅਤੇ Te Tiriti o Waitangi ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਪੜ੍ਹੋ

 

ਸਾਡੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ

ਸਾਡੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹਨ:

 • ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ
 • ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ
 • ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ
 • ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੋ।

Last modified: