ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵੀਡੀਓ Health videos for ethnic communities

ਸਾਡੇ ਐਨੀਮੇਟਿਡ ਹੈਲਥ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਸਰਾ, ਕੰਨ ਪੇੜੇ ਅਤੇ ਰੁਬੈਲਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਖਸਰਾ, ਕੰਨ ਪੇੜੇ ਅਤੇ ਰੁਬੈਲਾ Measles, Mumps and Rubella

 • ਖਸਰਾ ਕੀ ਹੈ? | What is measles?
  ਖਸਰਾ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਸਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
 • ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਸਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ | Protecting yourself against measles
  ਖਸਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਹੈ। MMR ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਓ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ, ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਵ
 • ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ | Misinformation
  ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢੋ

ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ Heart disease and diabetes

 • ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ | Diabetes
  ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ | Heart disease
  ਕੋਰੋਨਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ Aotearoa ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਸਧਾਰਨ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ General health information

 • COVID-19 ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖੇ ਗਏ ਸਬਕ | COVID-19 lessons learned so far
  COVID-19 ਨੇ Aotearoa ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ, ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।
 • ਦਿਮਾਗੀ ਸਿਹਤ | Mental health
  ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ Aotearoa ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ।
 • ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ | Men's health
  ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ।
 • ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ | Women's health
  ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਸਰਵੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ।
 • ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ | Older person's health
  ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਮ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ।
 • ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਹਤ | Youth health
  ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • ਐਂਟੀ-ਵਾਇਰਲ ਦਵਾਈ | Anti-viral medication
  ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ COVID-19 ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ।
 • ਟੀਕਾਕਰਣ | Immunisations
  ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ Aotearoa ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਟੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ।
 • ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ | Children's health
  ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ।

Last modified: