ਵੀਡੀਓਜ਼ Videos

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
  • ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵੀਡੀਓ | Health videos for ethnic communities
    ਸਾਡੇ ਐਨੀਮੇਟਿਡ ਹੈਲਥ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਸਰਾ, ਕੰਨ ਪੇੜੇ ਅਤੇ ਰੁਬੈਲਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
    ਹੋਰ ਪਤਾ ਕਰੋ
  • ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ | Emergencies can happen anytime, anywhere
    ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਇਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ
    ਹੋਰ ਪਤਾ ਕਰੋ

Last modified: