Ang Ethnic Communities Development Fund Ethnic Communities Development Fund

Ang Ministry for Ethnic Communities ay may pondo para ang mga organisasyong pangkomunidad ay makasuporta sa lipunan.

Last modified: