ភាសាខ្មែរ Khmer

ស្វែងរកព័ត៌មាន និងធនធាន ពី ក្រសួងការងារសហគមន៍ជនភាគតិច ភាសាខ្មែរ ។
Cyclone

ជំនួយក្នុងគ្រាមានព្យុះស៊ីក្លូនហ្គាព្រីល និង ទឹកជំនន់នៅក្រុងអូកឡែនដ៍ Cyclone Gabrielle and Auckland flooding support

សូមស្វែងរកព័ត៌មានស្តីពីជំនួយដែលមានសម្រាប់ជនរងផលប៉ះពាល់ដោយព្រឹត្តិការណ៍ អាកាសធាតុកាចសាហាវថ្មីៗនេះ។
Language

ជំនួយផ្នែកភាសា នៅពេលហៅទូរស័ព្ទ ជួបជាមួយសេវារដ្ឋាភិបាល Language support when calling government services

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់ភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាល ហើយអ្នកត្រូវការជំនួយផ្នែកភាសា អ្នកអាចស្នើសុំអ្នកបកប្រែភាសាផ្ទាល់មាត់ ។ សូមស្វែងយល់បន្ថែម អំពីសេវានេះ និងទាញយកខិតប័ណ្ណដើម្បីចែករំលែកជាមួយសហគមន៍របស់អ្នក ។
Funding

មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ជនជាតិ (ECDF) Ethnic Communities Development Fund

ក្រសួងកិច្ចកាការសហគមន៍ជនជាតិ ផ្តល់ជូនជំនួយថវិកាដើម្បីជួយឲ្យអង្គការសហគមន៍ មានលទ្ធភាពដើរតួនាទីរបស់ពួកគេក្នុងការជួយសង្គម ។
Information 2

ព័ត៌មានពីទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀត Information from other government agencies

ស្វែងរកព័ត៌មានដែលបានបកប្រែសំខាន់ៗពីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀត រួមទាំងព័ត៌មានអំពីសេវាសុខភាព និងអ្វីដែលត្រូវធ្វើក្នុងគ្រាអាសន្ន
Posters v2

រូបភាពផ្ទាំងធំ និងធនធាន Posters and resources

ស្វែងរក និងទាញយករូបភាពផ្ទាំងធំ និងធនធានជាភាសា ភាសាខ្មែរ ដែលបង្កើតឡើងដោយក្រសួងការងារសហគមន៍ជនភាគតិច