Tiếng Việt Vietnamese

Tìm thông tin và tư liệu từ Bộ các Cộng đồng Sắc tộc bằng tiếng Việt.
Cyclone

Hỗ trợ sau cơn bão Gabrielle và lũ lụt ở Auckland Cyclone Gabrielle and Auckland flooding support

Tìm thông tin về các hỗ trợ có sẵn cho người bị ảnh hưởng bởi các sự kiện thời tiết khắc nghiệt gần đây.
Language

Hỗ trợ ngôn ngữ khi liên hệ các cơ quan chính phủ Language support when calling government services

Nếu bạn liên hệ các cơ quan chính phủ và cần được hỗ trợ ngôn ngữ, hãy yêu cầu thông dịch viên. Tìm hiểu thêm về dịch vụ này và tải xuống các tờ rơi để chia sẻ với cộng đồng của bạn.
Funding

Quỹ Phát triển các Cộng đồng Sắc tộc Ethnic Communities Development Fund

Bộ các cộng đồng sắc tộc cung cấp kinh phí để hỗ trợ các tổ chức cộng đồng thực hiện các vai trò của họ trong việc hỗ trợ xã hội.
Information 2

Thông tin từ các cơ quan chính phủ khác Information from other government agencies

Tìm các thông tin quan trọng đã được dịch thuật từ các cơ quan chính phủ khác, bao gồm thông tin về các dịch vụ y tế và việc cần làm trong trường hợp khẩn cấp.
Posters v2

Áp phích và tư liệu Posters and resources

Tìm và tải xuống các áp phích và tư liệu bằng tiếng Việt do Bộ các Cộng đồng Sắc tộc soạn ra.

Last modified: