เงินทุน Funding

ECDF มีเงินทุน 4.2 ล้านดอลล่าร์ต่อปีสำหรับโครงการต่างๆ สำหรับชุมชน ซึ่งควรสอดคล้องกับลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของกระทรวงเพื่อสนับสนุนชุมชนชาติพันธุ์ พัฒนาทักษะของบุคคลเหล่านั้น เฉลิมฉลองวัฒนธรรม และมีส่วนร่วมในสังคม

กองทุนพัฒนาชุมชนชาติพันธุ์

ใครสามารถสมัครขอรับเงินทุนได้บ้าง?

กลุ่มใดก็สามารถสมัครขอรับเงินทุนได้ หากโครงการของคุณสนับสนุนชุมชนชาติพันธุ์ในนิวซีแลนด์

สามารถสมัครได้ตลอดเวลา (ไม่มีวันปิดรับสมัคร) เราประมาณเวลาสำหรับการติดต่อกลับภายใน 12 สัปดาห์ โปรดสมัครล่วงหน้าก่อนที่จะดำเนินกิจกรรมหรือโครงการของคุณ

สามารถสมัครขอรับเงินทุนได้เท่าไร

กลุ่มที่มีสถานะทางกฎหมาย (รวมถึงทรัสต์และสมาคมที่จัดตั้งขึ้น) สามารถสมัครขอรับเงินทุนได้เกิน 10,000 ดอลลาร์

กลุ่มที่ไม่มีสถานะทางกฎหมายสามารถสมัครขอรับทุนได้ไม่เกิน 10,000 ดอลลาร์

หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนด

ดูวิดีโอนี้เกี่ยวกับวิธีการสมัครขอรับเงินทุน

 

สมัครขอรับเงินทุน

โครงการของคุณต้องสนับสนุนวัตถุประสงค์และลำดับความสำคัญของกองทุนข้อใดข้อหนึ่ง ลำดับความสำคัญของกองทุนเหมือนกันทุกประการกับ ลำดับความสำคัญของกระทรวง

คุณจะต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร ซึ่งจะต้องส่งเป็นภาษาอังกฤษ

ลงทะเบียนเลย

หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ECDF

Last modified: