เกี่ยวกับเรา About us

กระทรวงชุมชนชาติพันธุ์เป็นหัวหน้าที่ปรึกษาของรัฐบาลเกี่ยวกับความหลากหลายทางชาติพันธุ์และการไม่แบ่งแยกในสังคมนิวซีแลนด์

เราให้ข้อมูล คำแนะนำ และบริการแก่ชุมชนชาติพันธุ์

 

งานของเรา

เราทำงานร่วมกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนชาติพันธุ์ในนิวซีแลนด์

กิจกรรมของเรา:

 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลกระทบของนโยบายของรัฐต่อชุมชนชาติพันธุ์และมองหาโอกาสในการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
 • ปรับปรุงวิธีที่ภาครัฐตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนชาติพันธุ์
 • ทำความเข้าใจว่าชุมชนชาติพันธุ์จำเป็นต้องรับความช่วยเหลือด้านใดเพื่อให้ประสบความสำเร็จและสื่อสารประเด็นดังกล่าวกับรัฐบาล
 • สนับสนุนชุมชนชาติพันธุ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของชุมชน

 

ค่านิยมของเรา

 • Manaakitanga – ใจดี
 • Whakakotahitanga – ไม่แบ่งแยก
 • Whakamanawanui – กล้าหาญ
 • Ngākau Pono – แท้จริง

 

กลยุทธ์ของเรา

กลยุทธ์ของเราสร้างขึ้นจากข้อมูลที่ชุมชนชาติพันธุ์และผู้มีส่วนได้เสียได้แจ้งให้ทราบ เกี่ยวกับสิ่งที่เราควรมุ่งเน้นในช่วงสองสามปีแรก บุคคลเหล่านั้นกล่าวว่าตนต้องการเป็นส่วนหนึ่ง มีส่วนร่วม และได้รับการตระหนักว่าเป็นผู้ที่มีส่วนสนับสนุนการเติบโตและอนาคตของนิวซีแลนด์

กลยุทธ์ของเราประกอบด้วยแผนปฏิบัติการ Kia Toipoto (ปิดช่องว่างรายได้หรือ Pay Gap) และความมุ่งมั่นของเราที่จะเชิดชู Te Tiriti o Waitangi (The Treaty of Waitangi).

อ่านกลยุทธ์ของเรา

 

ลำดับความสำคัญของเรา

ลำดับความสำคัญของเราออกแบบขึ้นตามการมีส่วนร่วมกับชุมชนชาติพันธุ์

คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบว่าลำดับความสำคัญของกระทรวงคือ

 • ส่งเสริมคุณค่าของความหลากหลายและยกระดับการรวมชุมชนชาติพันธุ์ในสังคมที่กว้างขึ้น
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริการของรัฐมีเสนอให้แก่ชุมชนชาติพันธุ์อย่างยุติธรรมและเข้าถึงได้ง่าย
 • ปรับปรุงผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจสำหรับชุมชนชาติพันธุ์และศึกษาอุปสรรคในการจ้างงาน
 • เชื่อมต่อและยกระดับกลุ่มชุมชนชาติพันธุ์

Last modified: