காணொளிகள் Videos

நமது சமூகங்களுக்கு ஆதரவு வழங்க பல்வேறு தலைப்புகளில் காணொளிகளை நாங்கள் தயாரித்துள்ளோம்.
  • இன சமூகங்களுக்கான சுகாதார காணொளிகள் | Health videos for ethnic communities
    அனிமேஷன் நிறைந்த எங்கள் சுகாதார காணொளிகள் தட்டம்மை, புட்டாளம்மை மற்றும் ரூபெல்லா, மனநலம், நீரிழிவு மற்றும் இதய நோய்கள் உள்ளிட்ட பல தலைப்புகளை உள்ளடக்க
    காணொளிகளை இங்கே காணுங்கள்
  • அவசரநிலைகள் எந்நேரமும் எங்கு வேண்டுமானாலும் நிகழலாம் | Emergencies can happen anytime, anywhere
    வம்சாவளி சமூகங்கள் அமைச்சகமும் தேசிய அவசரநிலை நிர்வாக துறையும் ஒன்றிணைந்து இந்த காணொளிகளை உருவாக்கியுள்ளனர். இதனால் பேரிடர்கள் மற்றும் அவசரநிலைகளின் ப
    காணொளிகளை இங்கே காணுங்கள்

Last modified: