કટોકટી ગમે ત્યારે, ગમે ત્યાં સર્જાઈ શકે છે Emergencies can happen anytime, anywhere

વંશીય સમુદાયો માટેનું મંત્રાલય અને રાષ્ટ્રીય કટોકટી વ્યવસ્થાપન એજન્સી વિડિયોની આ શ્રેણી બનાવવા માટે સાથે મળીને કામ કર્યું છે, તેથી આપણા સમુદાયો જાણે છે કે વિવિધ આપત્તિ અને કટોકટી માટે તૈયારી કરવી, અને જ્યારે તે સર્જાય છે ત્યારે કેવી રીતે પ્રતિભાવ આપવા શું કરવું જોઈએ.

વિડિઓઝ Videos

 • કટોકટીની યોજના કેવી રીતે બનાવવી | How to make an emergency plan
  આ વિડિયો સમજાવે છે કે ઇમરજન્સી પ્લાન કેવી રીતે બનાવવો.
  આ વિડિયો જુઓ
 • કટોકટીમાં તમારે શેની જરૂર પડશે | What you will need in an emergency
  આ વિડિયો સમજાવે છેકે તમને કટોકટીમાં શું જોઇશે.
  આ વિડિયો જુઓ
 • ધરતીકંપમાં શું કરવું | What to do in an earthquake
  આ વિડિયો સમજાવે છે ભૂકંપમાં શું કરવું.
  આ વિડિયો જુઓ
 • સુનામીમાં શું કરવું | What to do in a tsunami
  આ વિડિયો સમજાવે છેસુનામીમાં શું કરવું.
  આ વિડિયો જુઓ
 • પૂરમાં શું કરવું | What to do in a flood
  આ વિડિયો સમજાવે છે પૂરમાં શું કરવું.
  આ વિડિયો જુઓ
 • તોફાનમાં શું કરવું | What to do in a storm
  આ વિડિયો સમજાવે છે વાવાઝોડામાં શું કરવું.
  આ વિડિયો જુઓ
 • આગમાં શું કરવું | What to do in a fire
  આ વિડિયો સમજાવે છે આગ માં શું કરવું.
  આ વિડિયો જુઓ
 • જ્વાળામુખીની પ્રવૃત્તિ દરમિયાન શું કરવું | What to do during volcanic activity
  આ વિડિયો સમજાવે છેજ્વાળામુખીની એક્ટિવિટી દરમિયાન શું કરવું.
  આ વિડિયો જુઓ

ઘરગથ્થુ કટોકટી યોજનાનો નમૂનો | Household emergency plan template

ઘરગથ્થુ કટોકટી યોજના, તમારા ઘરની દરેક વ્યક્તિને કટોકટીમાં શું કરવું અને કેવી રીતે તૈયાર થવું તે જાણવા દે છે. યોજના રાખવાથી વાસ્તવિક કટોકટીની પરિસ્થિતિઓને ઓછી તણાવપૂર્ણ બનાવવામાં મદદ મળે છે.

કટોકટીમાંથી પસાર થવા માટે તમારા પરિવાર સાથે યોજના બનાવો. તમે દરરોજ જરૂરી વસ્તુઓ વિશે વિચારો અને જો તે તમારી પાસે તે ન હોય તો તમે શું કરશો તે નક્કી કરો.

Get Ready website English

વધુ જાણો Find out more

કટોકટીની સ્થિતિ માટે તૈયારી કરવાઅને તેનો પ્રતિસાદ આપવા વિશે વધુ માહિતી માટે, www.getready.govt.nz પર જાવો

Last modified: