વિડિઓઝ Videos

અમે અમારા સમુદાયોને ટેકો આપવા માટે વિવિધ વિષયો પર વિડિઓઝ બનાવ્યાં છે.
  • વંશીય સમુદાયો માટે આરોગ્ય વિડિયો | Health videos for ethnic communities
    અમારા એનિમેટેડ હેલ્થ વિડિયોમાં ઓરી, ગાલપચોળિયા અને રુબેલા, માનસિક આરોગ્ય, ડાયાબિટીસ અને હૃદયરોગ સહિતના વિવિધ વિષયોને આવરી લેવામાં આવ્યા છે.
    અહીં વીડિયો જુઓ
  • કટોકટી ગમે ત્યારે, ગમે ત્યાં સર્જાઈ શકે છે | Emergencies can happen anytime, anywhere
    વંશીય સમુદાયો માટેનું મંત્રાલય અને રાષ્ટ્રીય કટોકટી વ્યવસ્થાપન એજન્સી વિડિયોની આ શ્રેણી બનાવવા માટે સાથે મળીને કામ કર્યું છે, તેથી આપણા સમુદાયો જાણે છ
    અહીં વીડિયો જુઓ

Last modified: