โปสเตอร์และทรัพยากร Posters and resources

ค้นหาและดาวน์โหลดโปสเตอร์และแหล่งข้อมูลในภาษาไทยที่จัดทำโดยกระทรวงเพื่อชุมชนชาติพันธุ์

ความช่วยเหลือด้านภาษาเมื่อโทรติดต่อรับบริการของรัฐ | Language support when calling government services

เมื่อคุณโทรหาหน่วยงานของรัฐและต้องการความช่วยเหลือด้านภาษา

ความช่วยเหลือด้านภาษาเมื่อโทรติดต่อรับบริการของรัฐ | Language support when calling government services

ขอให้จัดหาล่ามแปลให้ | Ask for an interpreter

Last modified: