Warqaddaha waaweyn iyo ilaha Posters and resources

Raadi oo ku dajiso waraaqaha iyo illaha af Soomaali oo ay sameysay Wasaarada Bulshooyinka Qowmiyadaha.

Taageerada luuqada markii aad soo waceysid adeegyada dowladda | Language support when calling government services

Haddii aad soo waceysid hay'ada dowladda oo aad u baahantahay caawin luuqad, weydiiso turjubaan.

Taageerada luuqada markii aad soo waceysid adeegyada dowladda | Language support when calling government services

Weydiiso turjumaan | Ask for an interpreter

Last modified: