پوسترها و منابع Posters and resources

پوسترها و منابعی که توسط وزارت جوامع قومی تدوین شده را به فارسی بیابید و دانلود کنید.

ترجمهٔ شفاهی هنگام تماس با خدمات دولتی | Language support when calling government services

اگر با یک سازمان دولتی تماس می‌گیرید و به مترجم نیاز دارید، یک مترجم شفاهی درخواست کنید.

ترجمهٔ شفاهی هنگام تماس با خدمات دولتی | Language support when calling government services

می‌توانید درخواست مترجم شفاهی کنید | Ask for an interpreter

 

Last modified: