Mga video Videos

Lumikha kami ng mga video tungkol sa isang hanay ng mga paksa upang suportahan ang aming mga komunidad.
  • Mga video na pangkalusugan para sa mga etnikong komunidad | Health videos for ethnic communities
    Gumawa kami ng serye ng nagbibigay-kaalaman na animated video para sa ating mga etnikong komunidad tungkol sa isang hanay ng mga paksang pangkalusugan
    Panoorin dito ang mga video
  • Magkaka-emerhensya anumang oras, saanman | Emergencies can happen anytime, anywhere
    Ang Ministry for Ethnic Communities at ang National Emergency Management Agency ay nagtulungan upang lumikha ng seryeng ito ng mga video, para alam ng
    Panoorin dito ang mga video

Last modified: