ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵੀਡੀਓ Health videos for ethnic communities

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਐਨੀਮੇਟਿਡ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਟੀਕਾਕਰਨ, ਐਂਟੀ-ਵਾਇਰਲ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਸਿਹਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

COVID-19 ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖੇ ਗਏ ਸਬਕ

COVID-19 ਨੇ Aotearoa ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ, ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।

 

ਦਿਮਾਗੀ ਸਿਹਤ

ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ Aotearoa ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ।

 

ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ

ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ।

 

ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ

ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਸਰਵੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ।

 

ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ

ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਮ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ।

 

ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਹਤ

ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 

ਐਂਟੀ-ਵਾਇਰਲ ਦਵਾਈ

ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ COVID-19 ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ।

 

ਟੀਕਾਕਰਣ

ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ Aotearoa ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਟੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ।

 

ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ

ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ।

Last modified: