Thông tin từ các cơ quan chính phủ khác | Information from other government agencies

Tìm các thông tin quan trọng đã được dịch thuật từ các cơ quan chính phủ khác, bao gồm thông tin về các dịch vụ y tế và việc cần làm trong trường hợp khẩn cấp.

Hãy sẵn sàng ghi danh và bỏ phiếu | Get ready to enrol and vote

Electoral Commission

Nếu bạn ghi danh bỏ phiếu, bạn sẽ có tiếng nói trong các cuộc tổng tuyển cử, cuộc bầu cử cũng như cuộc trưng cầu dân ý tại địa phương. Bầu cử là cơ hội để bạn biểu đạt ý kiến của mình về người đại diện cho những vấn đề mà bạn quan tâm.

Tìm hiểu thêm

 

Điều tra dân số năm 2023 | Census 2023

StatsNZ

Tìm hiểu điều tra dân số là gì, tại sao chúng tôi điều tra dân số và cách thức để bạn có thể tham gia.

Tìm hiểu thêm

 

Thông tin về COVID-19 | Information about COVID-19

Te Whatu Ora

Thông tin bằng tiếng Việt về sự ứng phó của New Zealand đối với dịch bệnh COVID-19.

Tìm hiểu thêm

Last modified: