Kinh phí Funding

Quỹ ECDF có 4,2 triệu đô la mỗi năm dành cho các dự án cộng đồng. Các dự án phải phù hợp với các ưu tiên chiến lược của Bộ để hỗ trợ các cộng đồng sắc tộc, phát triển các kỹ năng của họ, tôn vinh văn hóa và tham gia vào xã hội.

Quỹ Phát triển các Cộng đồng Sắc tộc

Ai có thể nộp đơn?

Bất kỳ hội nhóm nào cũng có thể đăng ký nếu dự án của bạn hỗ trợ các cộng đồng sắc tộc ở New Zealand.

Bạn có thể nộp đơn bất cứ lúc nào (không có thời hạn nộp đơn). Chúng tôi sẽ cố gắng liên hệ với bạn trong vòng 12 tuần. Nộp đơn xin kinh phí sớm, trước khi sự kiện hoặc dự án của bạn diễn ra.

Bạn có thể xin bao nhiêu

Các hội nhóm có tư cách pháp nhân (bao gồm quỹ tín thác (trust) và hiệp hội có tư cách pháp nhân (incorporated society)) có thể nộp đơn xin tài trợ nhiều hơn 10.000 đô la.

Các hội nhóm không có tư cách pháp nhân có thể nộp đơn xin tài trợ ít hơn 10.000 đô la.

Tìm hiểu thêm về các yêu cầu

Xem video này để biết cách nộp đơn xin kinh phí.

 

Nộp đơn xin kinh phí

Dự án của bạn phải hỗ trợ mục đích và một trong bốn lĩnh vực ưu tiên của quỹ. Các lĩnh vực ưu tiên của quỹ cũng giống như các lĩnh vực ưu tiên của Bộ.

Bạn sẽ phải điền vào một mẫu đơn. Đơn này phải được nộp bằng tiếng Anh.

Nộp đơn ngay bây giờ

Tìm hiểu thêm về quỹ ECDF

Last modified: