Về chúng tôi About us

Bộ các Cộng đồng Sắc tộc là cơ quan cố vấn chính của chính phủ về đa dạng sắc tộc và hòa nhập vào xã hội New Zealand.

Chúng tôi cung cấp thông tin, lời khuyên và dịch vụ cho các cộng đồng sắc tộc.

 

Công việc của chúng tôi

Chúng tôi làm việc với các cộng đồng, cơ quan chính phủ và các tổ chức khác để tăng cường phúc lợi cho các cộng đồng sắc tộc ở New Zealand.

Công việc của chúng tôi:

 • Tư vấn tác động của các chính sách của chính phủ đối với các cộng đồng sắc tộc và tìm kiếm các cơ hội để thay đổi tích cực
 • Cải thiện cách thức các cơ quan nhà nước đáp ứng nhu cầu của các cộng đồng sắc tộc
 • Hiểu biết những gì các cộng đồng sắc tộc cần để thành công và truyền đạt những điều đó tới chính phủ
 • Hỗ trợ các cộng đồng sắc tộc đạt được các mục tiêu của họ.

 

Giá trị của chúng tôi

 • Manaakitanga – tử tế
 • Whakakotahitanga – đồng lòng
 • Whakamanawanui – dũng cảm
 • Ngākau Pono – chân thành.

 

Chiến lược của chúng tôi

Chiến lược của chúng tôi được xây dựng dựa trên những gì các cộng đồng sắc tộc và các bên có liên quan đã nói với chúng tôi rằng chúng tôi nên tập trung vào đó trong vài năm đầu tiên của chúng tôi. Họ cho biết họ muốn hội nhập, đóng góp và được coi là những người đóng góp mạnh mẽ cho sự phát triển và tương lai của New Zealand.

Chiến lược của chúng tôi bao gồm Kế hoạch hành động Kia Toipoto (xóa bỏ chênh lệch lương bổng) và cam kết tôn trọng Te Tititi o Waitangi (Hiệp ước Waitangi).

Đọc Chiến lược của chúng tôi

 

Các ưu tiên của chúng tôi

Các ưu tiên của chúng tôi được hình thành sau khi thảo luận với các cộng đồng sắc tộc.

Nội các đã nhất trí các ưu tiên của Bộ là:

 • Thúc đẩy giá trị của sự đa dạng và cải thiện việc hội nhập của các cộng đồng sắc tộc vào xã hội rộng lớn hơn
 • Đảm bảo các dịch vụ của chính phủ được cung cấp một cách công bằng và dễ dàng tiếp cận đối với các cộng đồng sắc tộc
 • Cải thiện kết quả kinh tế của các cộng đồng sắc tộc và xem xét các rào cản đối với việc có việc làm
 • Kết nối và nâng đỡ các nhóm cộng đồng sắc tộc.

Last modified: