دربارهٔ ما About us

وزارت جوامع قومی، مشاور ارشد دولت در زمینهٔ تنوع قومی و شمول در جامعهٔ نیوزیلند است.

ما به جوامع قومی اطلاعات، مشاوره و خدمات ارائه می‌کنیم.

 

کار ما

ما با جوامع، سازمان‌های دولتی و سایر سازمان‌ها برای تقویت رفاه جوامع قومی در نیوزیلند کار می‌کنیم.

کارهایی که ما انجام می‌دهیم:

 • مشاوره در مورد تأثیر سیاست‌های دولت بر جوامع قومی و جستجو برای فرصت برای تغییرات مثبت
 • بهبود نحوهٔ پاسخگویی بخش عمومی به نیازهای جوامع قومی
 • درک نیازهای جوامع قومی برای موفقیت و اطلاع دادن این مهم به دولت
 • حمایت از جوامع قومی برای رسیدن به اهدافشان. 

 

ارزش‌های ما

 • Manaakitanga – مهربان
 • Whakakotahitanga  –شمول
 • Whakamanawanui  –شجاع
 • Ngākau Pono  –اصیل. 

 

استراتژی ما

استراتژی ما بر اساس مواردی است که جوامع قومی و طرف‌های ذینفع به ما گفته‌اند که باید در چند سال اول روی آن تمرکز کنیم. آنها گفتند که می‌خواهند احساس تعلق کرده، مشارکت داشته باشند و به عنوان کمک کنندگان قوی در رشد و آیندهٔ نیوزیلند دیده شوند.

استراتژی ما شامل برنامهٔ اقدام Kia Toipoto (تفاوت دستمزد) و تعهد ما به احترام به Te Tiriti o Waitangi (معاهده وایتانگی( است.

استراتژی ما را بخوانید

 

اولویت‌های ما

اولویت‌های ما در پی تعامل‌مان با جوامع قومی شکل گرفت.

کابینهٔ دولت موافقت کرده است که اولویت‌های این وزارتخانه عبارتند از:

 • ترویج ارزش تنوع و بهبود گنجاندن جوامع قومی در جامعهٔ گسترده‌تر
 • اطمینان حاصل شود که خدمات دولتی به طور عادلانه ارائه شده و به راحتی برای جوامع قومی قابل دسترسی هستند
 • بهبود نتایج اقتصادی برای جوامع قومی و بررسی موانع اشتغال
 • اتصال و ارتقای گروه‌های قومی.

Last modified: