Áp phích và tư liệu | Posters and resources

Tìm và tải xuống các áp phích và tư liệu bằng tiếng Việt do Bộ các Cộng đồng Sắc tộc soạn ra.

Hỗ trợ ngôn ngữ khi gọi điện cho các cơ quan chính phủ | Language support when calling government services

Nếu bạn gọi điện cho cơ quan chính phủ và cần được hỗ trợ ngôn ngữ, hãy yêu cầu thông dịch viên.

Hỗ trợ ngôn ngữ khi gọi điện cho các cơ quan chính phủ | Language support when calling government services

Hãy yêu cầu thông dịch viên | Ask for an interpreter

Last modified: