មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ជនជាតិ (ECDF) Ethnic Communities Development Fund

ក្រសួងកិច្ចកាការសហគមន៍ជនជាតិ ផ្តល់ជូនជំនួយថវិកាដើម្បីជួយឲ្យអង្គការសហគមន៍ មានលទ្ធភាពដើរតួនាទីរបស់ពួកគេក្នុងការជួយសង្គម ។

Last modified: