એથનિક કૉમ્યુનિટીઝ ડેવલપમેન્ટ ફંડ | Ethnic Communities Development Fund

સામુદાયિક સંસ્થાઓ સમાજને સહાય કરવામાં તેમની ભૂમિકા ભજવે તે માટે સક્ષમ બનાવવાના હેતુથી એથનિક કૉમ્યુનિટી મિનિસ્ટ્રી નાણાં-સહાય પૂરી પાડે છે.

Last modified: