ભંડોળ Funding

ECDF પાસે સામુદાયિક પ્રોજેક્ટ માટે વાર્ષિક $4.2 મિલિયન ઉપલબ્ધ છે. તેઓ વંશીય સમુદાયોને ટેકો આપવા, તેમની કુશળતા વિકસાવવા, સંસ્કૃતિની ઉજવણી કરવા અને સમાજમાં ભાગ લેવા માટે મંત્રાલયની વ્યૂહાત્મક પ્રાથમિકતાઓમાં બંધબેસતા હોવા જોઈએ.

એથનિક કૉમ્યુનિટીઝ ડેવલપમેન્ટ ફંડ

કોણ અરજી કરી શકે છે?

જો તમારો પ્રોજેક્ટ ન્યુઝીલેન્ડમાં વંશીય સમુદાયોને સમર્થન આપે તો કોઈપણ જૂથ અરજી કરી શકે છે.

તમે કોઈપણ સમયે અરજી કરી શકો છો (અહીં કોઈ અંતિમ તારીખ નથી). અમે 12 અઠવાડિયાની અંદર તમને પાછા મળવાનું લક્ષ્ય રાખીએ છીએ. તમારી ઇવેન્ટ અથવા પ્રોજેક્ટની અગાઉથી સારી રીતે અરજી કરો.

આ માટે તમે કેટલી અરજી કરી શકો છો

કાનૂની દરજ્જો ધરાવતા જૂથો (ટ્રસ્ટ અને સમાવિષ્ટ સોસાયટીઓ સહિત) $10,000 થી વધુંના અનુદાન માટે અરજી કરી શકે છે.

કાનૂની દરજ્જો વિનાના જૂથો $10,000 નીચેના અનુદાન માટે અરજી કરી શકે છે.

જરૂરિયાતો વિશે વધુ જાણો

ભંડોળ માટે કેવી રીતે અરજી કરવી તે માટે આ વિડિઓ જુઓ.

 

ભંડોળ માટે અરજી કરવી

તમારો પ્રોજેક્ટ હેતુ અને ભંડોળ ની ચાર પ્રાથમિકતાઓમાંની એકને સમર્થન આપતો હોવો જોઈએ. પ્રાથમિકતાઓ મંત્રાલયની પ્રાથમિકતાઓજેવી જ છે.

તમારે અરજી ફોર્મ ભરવાનું રહેશે. આ અંગ્રેજીમાં રજૂ કરવું આવશ્યક છે.

હવે અરજી કરો

ECDF વિશે વધુ જાણો

Last modified: