અમારા વિશે About us

વંશીય સમુદાયો માટેનું મંત્રાલય એ વંશીય વિવિધતા અને ન્યુઝીલેન્ડના સમાજમાં સમાવેશ પર સરકારનું મુખ્ય સલાહકાર છે.

અમે વંશીય સમુદાયોને માહિતી, સલાહ અને સેવાઓ પ્રદાન કરીએ છીએ.

 

અમારુ કામ

અમે ન્યૂઝીલેન્ડમાં વંશીય સમુદાયોની સુખાકારીને મજબૂત કરવા માટે સમુદાયો, સરકારી એજન્સીઓ અને અન્ય સંસ્થાઓ સાથે કામ કરીએ છીએ.

અમે શું કરીએ છીએ:

 • વંશીય સમુદાયો પર સરકારી નીતિઓની અસર વિશે સલાહ આપી અને સકારાત્મક પરિવર્તન માટેની તકો શોધીએ છીએ
 • જાહેર ક્ષેત્ર વંશીય સમુદાયોની જરૂરિયાતોને કેવી રીતે પ્રતિસાદ આપે છે તેમાં સુધારો કરીએ છીએ
 • વંશીય સમુદાયોને સફળ થવા માટે ક્યા વંશીય સમુદાયોની જરૂર છે તે સમજી અને સરકારને આની જાણ કરીએ છીએ
 • વંશીય સમુદાયોને તેમના લક્ષ્યો હાંસલ કરવા માટે ટેકો આપીએ છીએ.

 

અમારા મૂલ્યો

 • માનકિતંગા - દયાળુ
 • વાકાકોટાહિતંગા – સમાવિષ્ટ
 • વ્હાકામનાવાનુઈ - હિંમતવાન
 • નગાકાઉ પોનો – અધિકૃત.

 

અમારી વ્યૂહરચના

અમારી વ્યૂહરચના અમારા વંશીય સમુદાયો અને હિતધારકોએ અમને અમારા પ્રથમ થોડા વર્ષોમાં ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ તેના પર નિર્ધારિત કર્યું છે. તેઓએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ ન્યુઝીલેન્ડના વિકાસ અને ભવિષ્યમાં મજબૂત યોગદાન આપનારા તરીકે સંબંધિત બનવા માંગે છે, યોગદાન આપવા માંગે છે.

અમારી વ્યૂહરચનામાં કિયા ટોઇપોટો (પે ગેપ) એક્શન પ્લાન અને તે તિરિતિ ઓ વૈતાંગીને સન્માનિત કરવાની અમારી પ્રતિબદ્ધતાનો સમાવેશ થાય છે.

અમારી વ્યૂહરચના વાંચો

 

અમારી પ્રાથમિકતાઓ

વંશીય સમુદાયો સાથેના જોડાણોને પગલે અમારી પ્રાથમિકતાઓ બનાવવામાં આવી હતી.

કેબિનેટે સંમતિ આપી છે કે મંત્રાલયની પ્રાથમિકતાઓ નીચે મુજબ છે:

 • વિવિધતાના મૂલ્યને પ્રોત્સાહન આપવો અને વ્યાપક સમાજમાં વંશીય સમુદાયોના સમાવેશમાં સુધારો કરવો
 • ખાતરી કરવી કે સરકારી સેવાઓ યોગ્ય રીતે પૂરી પાડવામાં આવે છે અને વંશીય સમુદાયો માટે સરળતાથી સુલભ છે
 • વંશીય સમુદાયો માટે આર્થિક પરિણામોમાં સુધારો કરવો અને રોજગાર માટેના અવરોધો જોવા
 • વંશીય સમુદાય જૂથોને જોડવા અને ઉત્થાન કરવું.

Last modified: