Video Videos

Chúng tôi đã sản xuất các video về nhiều chủ đề khác nhau để hỗ trợ các cộng đồng của chúng ta.
  • Các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra mọi lúc, mọi nơi | Emergencies can happen anytime, anywhere
    Bộ các Cộng đồng Sắc tộc và Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Quốc gia đã làm việc cùng nhau để tạo ra chuỗi video này, giúp cho các cộng đồng của chúng ta biết phải làm gì để chuẩn bị cho các thảm họa và tình huống khẩn cấp khác nhau, và cách ứng phó khi chúng xả
    Tìm hiểu thêm
  • Video sức khỏe cho các cộng đồng sắc tộc | Health videos for ethnic communities
    Tìm hiểu thêm về Sởi, Quai bị và Rubella.
    Tìm hiểu thêm

Last modified: