சுவரொட்டிகள் மற்றும் வளங்கள் Posters and resources

இன சமூகங்களுக்கான அமைச்சகத்தினால் உருவாக்கப்பட்டுள்ள சுவரொட்டிகள் மற்றும் வளங்களை கண்டறிந்து [தமிழ்] மொழியில் பதிவிறக்கம் செய்யுங்கள்.

அரசாங்க சேவைகளை அழைக்கும் போது மொழி ஆதரவு | Language support when calling government services

நீங்கள் ஒரு அரசாங்க ஏஜென்சியை அழைக்கும்போது உங்களுக்கு மொழி ஆதரவு தேவைப்பட்டால் ஒரு இன்டெர்பிரெட்டரை கேளுங்கள்.

அரசாங்க சேவைகளை அழைக்கும் போது மொழி ஆதரவு | Language support when calling government services

ஒருஇன்டெர்ப்ரெட்டரைகேளுங்கள் | Ask for an interpreter

Last modified: