Greetings in Tagalog

Find common greetings and phrases in Tagalog, and how to pronounce them.

Greetings

 Term/Phrase

Translation

 Pronunciation

 Recording

Hello (formal)

Kumusta

Koo-moos-tah

Listen

Hello (informal)

Hello

Hel-oh

Listen

Greetings everyone

Maligayang pagbati sa inyong lahat

Mah-lee-ga-yung pahg-bah-tee sah een-yohng lah-haat

Listen

How are you? (formal)

Kumusta kayo

Ku-moos-tah kah-yoh

Listen

Thank you

Salamat

Sa-la-mat

Listen

Good morning

Magandang umaga

Magandang umaga

Listen

Good afternoon

Magandang tanghali*

Magandang hapon**

Mah-gan-dahng-tung-hah-lee

Mah-gan-dahng hah-pon

Listen

Listen

Good evening

Magandang gabi

Ma-gan-dang ga-bee

Listen

Good night

Magandang gabi

Ma-gan-dang ga-bee

Listen

* used between 12pm and 2pm

**used between 3pm and 6pm

 

Other useful words and phrases

Term/Phrase

Translation

Pronunciation

Recording

Long Live! Or Welcome!

Mabuhay***

Mah-boo-hai

Listen

*** used as a greeting or a closing

Last modified: