ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵੀਡੀਓ Health videos for ethnic communities

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਐਨੀਮੇਟਿਡ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਟੀਕਾਕਰਨ, ਐਂਟੀ-ਵਾਇਰਲ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਸਿਹਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
 • ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ | Diabetes
  ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ | Heart disease
  ਕੋਰੋਨਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ Aotearoa ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
 • COVID-19 ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖੇ ਗਏ ਸਬਕ | COVID-19 lessons learned so far
  COVID-19 ਨੇ Aotearoa ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ, ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।
 • ਦਿਮਾਗੀ ਸਿਹਤ | Mental health
  ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ Aotearoa ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ।
 • ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ | Men's health
  ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ।
 • ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ | Women's health
  ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਸਰਵੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ।
 • ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ | Older person's health
  ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਮ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ।
 • ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਹਤ | Youth health
  ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • ਐਂਟੀ-ਵਾਇਰਲ ਦਵਾਈ | Anti-viral medication
  ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ COVID-19 ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ।
 • ਟੀਕਾਕਰਣ | Immunisations
  ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ Aotearoa ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਟੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ।
 • ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ | Children's health
  ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ।

Last modified: