ਵੀਡੀਓਜ਼ Videos

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
  • ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵੀਡੀਓ | Health videos for ethnic communities
    ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਐਨੀਮੇਟਿਡ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਟੀਕਾਕਰਨ, ਐਂਟੀ-ਵਾਇਰਲ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਸਿ
    ਹੋਰ ਪਤਾ ਕਰੋ
  • ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ | Emergencies can happen anytime, anywhere
    ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਇਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ
    ਹੋਰ ਪਤਾ ਕਰੋ

Last modified: