વિડિઓઝ Videos

અમે અમારા સમુદાયોને ટેકો આપવા માટે વિવિધ વિષયો પર વિડિઓઝ બનાવ્યાં છે.
  • વંશીય સમુદાયો માટે આરોગ્ય વિડિયો | Health videos for ethnic communities
    અમે અમારા વંશીય સમુદાયો માટે માહિતીપ્રદ એનિમેટેડ વિડિઓઝની શ્રેણી બનાવી છે જેમાં મહિલાઓ અને પુરુષોના સ્વાસ્થ્ય, રસીકરણ, એન્ટિ-વાયરલ દવાઓ વગેરે જેવા આરો
    અહીં વીડિયો જુઓ
  • કટોકટી ગમે ત્યારે, ગમે ત્યાં સર્જાઈ શકે છે | Emergencies can happen anytime, anywhere
    વંશીય સમુદાયો માટેનું મંત્રાલય અને રાષ્ટ્રીય કટોકટી વ્યવસ્થાપન એજન્સી વિડિયોની આ શ્રેણી બનાવવા માટે સાથે મળીને કામ કર્યું છે, તેથી આપણા સમુદાયો જાણે છ
    અહીં વીડિયો જુઓ

Last modified: