Quỹ Phát triển các Cộng đồng Sắc tộc Ethnic Communities Development Fund

Bộ các cộng đồng sắc tộc cung cấp kinh phí để hỗ trợ các tổ chức cộng đồng thực hiện các vai trò của họ trong việc hỗ trợ xã hội.

 

Last modified: