กองทุนพัฒนาชุมชนชาติพันธุ์ Ethnic Communities Development Fund

กระทรวงเพื่อชุมชนชาติพันธุ์มอบเงินทุนเพื่อช่วยให้องค์กรชุมชนสามารถมีบทบาทในการสนับสนุนสังคม

Last modified: