صندوق توسعهٔ جوامع قومی سالانه Ethnic Communities Development Fund

وزارت امور جوامع قومی بودجه ای را برای فعال کردن سازمان‌های اجتماعی فراهم کرده تا نقش خود را در کمک به جامعه ایفا کنند.

Last modified: