ព័ត៌មានពីទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀត Information from other government agencies

ស្វែងរកព័ត៌មានដែលបានបកប្រែសំខាន់ៗពីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀត រួមទាំងព័ត៌មានអំពីសេវាសុខភាព និងអ្វីដែលត្រូវធ្វើក្នុងគ្រាអាសន្ន

ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីទៅ ចុះឈ្មោះ និង បោះឆ្នោត។ | Get ready to enrol and vote

Electoral Commission

ប្រសិនបើអ្នកបានចុះឈ្មោះបោះ ឆ្នោតរួចហើយ អ្នកត្រូវបញ្ចេញមតិ ក្នុងការបោះឆ្នោតសកលការបោះឆ្នោតក្នុងមូលដ្ឋាននិងការបោះឆ្នោតប្រជាមតិ។ ការបោះ ឆ្នោតគឺជាឱកាសដែលអ្នកអាចជ្រើសរើសអ្នកតំណាងមួយរូបក្នុងការបញ្ចេ ញមតិអំពីបញ្ហាដែលអ្នកយកចិត្តទុក ដាក់។

ស្វែងយល់បន្ថែម

Last modified: